Indeks  /  Aqidah  /  Malaikat  /  Nama Beberapa Malaikat  /  Zabaniyah

Zabaniyah

96 : 18

QS. Al-`Alaq [96] : 18

سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ

Kementrian Agamakelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,