al-Qur'an al-Hadi | Indeks Tematik al-Qur'an

Indeks  /  Akhlak  /  Akhlak Tercela  /  Ingkar janji

Ingkar janji